Bases de subvencions

Convocatòria 2021 per a subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

FUNDACIÓ RAFAEL PANASACHS

Convocatòria 2021

BASES
per a subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

Objecte: potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral de les persones amb discapacitat; així com la formació professional del personal propi de les entitats beneficiàries.

Beneficiaris: entitats i centres sense ànim de lucre —amb seu social i fiscal al municipi de Tarragona— que prestin un servei individualitzat als seus usuaris.

Criteris:

El nombre de subvencions i les quanties a atorgar seran determinades per la Comissió d’Adjudicació. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre d’usuaris beneficiaris i l’adequació a les finalitats de la convocatòria i el balanç econòmic de l’activitat o projecte objecte de la subvenció.

En el cas que la suma d’imports sol·licitats siguin superiors a l’import que es disposa a la partida destinada a aquests ajuts, es procedirà al prorrateig corresponent.

Independentment del pressupost presentat i de l’import sol·licitat, la subvenció atorgada en cap cas superarà els 20.000 euros.

L’import sol·licitat no podrà ser superior al 90% del cost total de l’activitat per a la qual es demana la subvenció.

Dins de les despeses acceptades, s’inclouen les de personal, sempre que corresponguin a l’activitat objecte de la subvenció.

Requisits:

Estar inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Tenir la seu social i fiscal al municipi de Tarragona.
Sol·licituds: la documentació a presentar pels sol·licitants és la següent:

a)     Formulari en model normalitzat de la sol·licitud, que es pot demanar a l’adreça electrònica: fundaciopanasachs@tinet.cat o descarregar des de la web: fundaciopanasachs.cat.

b)     Fotocòpia del NIF de l’entitat.

c)      Fotocòpia dels estatuts vigents.

d)     Certificat d’inscripció en el registre públic corresponent.

e)     Còpia de les factures, amb data de 2021, de les despeses que s’imputen a l’actuació.

Els documents c) i d) no cal presentar-los si es van presentar en els darrers tres anys i no s’ha produït cap modificació.

f)      Termini: es poden presentar les sol·licituds fins el 31 de gener de 2022.

g)     Presentació: la documentació, en model normalitzat, es pot presentar:

 

  • En paper. Presencialment a la seu de la Fundació Rafael Panasachs. Diputació de Tarragona. Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà – Unitat de Cultura. Passeig de Sant Antoni, 100. CP: 43003, Tarragona.
  • Per correu electrònic. Si es disposa de signatura electrònica, la sol·licitud es pot presentar signada digitalment per correu electrònic a fundaciopanasachs@tinet.cat (un cop rebuda, es respondrà al mateix correu amb el número de registre d’entrada, que s’haurà de conservar com a justificant).

h)      Documentació complementària: la Fundació Rafael Panasachs, amb independència de la documentació descrita a la base cinquena, pot exigir al sol·licitant de la subvenció que presenti qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent per a la resolució de la convocatòria.

Amb data 9 de juny de 2021  s’obre la convocatòria per poder demanar subvencions a la Fundació Rafael Panasachs. El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 de gener de 2022. Accediu des d’aquesta web a les bases reguladores i al formulari únic de sol·licitud vàlid per a aquest any.

Si teniu dificultat per descarregar-vos el formulari, contacteu amb nosaltres a fundaciopanasachs@tinet.cat

Formulari únic de sol·licitud 2021