Bases de subvencions

Convocatòria 2019 per a subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

FUNDACIÓ RAFAEL PANASACHS

Convocatòria 2019

BASES per a subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

1. Objecte: potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral de les persones amb discapacitat; així com la formació professional del personal propi de les entitats beneficiàries.

2. Beneficiaris: entitats i centres sense ànim de lucre —amb seu social i fiscal al municipi de Tarragona— que prestin un servei individualitzat als seus usuaris.

3. Criteris: el nombre de subvencions i les quanties a atorgar seran determinades per la Comissió d’Adjudicació. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre d’usuaris beneficiaris i l’adequació a les finalitats de la convocatòria i el balanç econòmic de l’activitat o projecte objecte de la subvenció.

En el cas que la suma d’imports sol·licitats siguin superiors a l’import que es disposa a la partida destinada a aquests ajuts, es procedirà al prorrateig corresponent.

Dins de les despeses acceptades, s’inclouen les de personal sempre que corresponguin a l’activitat objecte de la subvenció.

4. Requisits:
a) Estar inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
b) Tenir la seu social i fiscal al municipi de Tarragona.

Sol·licituds: la documentació a presentar pels sol·licitants és la següent:
a) Formulari en model normalitzat de la sol·licitud, que es pot demanar a l’adreça electrònica: fundaciopanasachs@tinet.cat o descarregar des de la web: fundaciopanasachs.cat.

b) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

c) Fotocòpia dels estatuts vigents.

d) Certificat d’inscripció en el registre públic corresponent.

e) Còpia de les factures, amb data de 2019, de les despeses que s’imputen a l’actuació.

Els documents c) i d) no cal presentar-los si es van presentar en els darrers tres anys i no s’ha produït cap modificació.

f) Termini: es poden presentar les sol·licituds fins el 31 de desembre de 2019.

g) Presentació: la documentació, en model normalitzat, es presentarà impresa en paper a la seu de la Fundació Rafael Panasachs. Diputació de Tarragona. Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà – Unitat de Cultura. Passeig de Sant Antoni, 100. CP: 43003, Tarragona.

h) Documentació complementària: la Fundació Rafael Panasachs, amb independència de la documentació descrita a la base cinquena, pot exigir al sol·licitant de la subvenció que presenti qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent per a la resolució de la convocatòria.

Amb data 26 de març de 2019  s’obre la convocatòria per poder demanar subvencions a la Fundació Rafael Panasachs. El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 de desembre de 2019. Accediu des d’aquesta web a les bases reguladores i el formulari únic de sol·licitud vàlid per a aquest any.

 

Formulari únic de sol·licitud 2019