Bases reguladores per a la concessió dels ajuts

Convocatòria 2023 per a ajuts a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

FUNDACIÓ RAFAEL PANASACHS

Convocatòria 2023

1. Objecte: potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral de les persones amb discapacitat; així
com la formació professional del personal propi de les entitats beneficiàries.

2. Beneficiaris: entitats i centres sense ànim de lucre —amb seu social i fiscal al municipi de Tarragona— que prestin un servei individualitzat als seus usuaris.

3. Criteris:

a. El nombre dels ajuts i les quanties a atorgar seran determinades per la Comissió d’Adjudicació. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre de persones beneficiàries i l’adequació a les finalitats de la convocatòria i el balanç econòmic de l’activitat o projecte objecte de l’ajut.

b. En el cas que la suma d’imports sol·licitats siguin superiors a l’import que es disposa a la partida destinada a aquests ajuts, es procedirà al prorrateig corresponent.

c. Independentment del pressupost presentat i de l’import sol·licitat, l’ajut atorgat en cap cas superarà els 15.000 euros.

d. L’import concedit no podrà ser superior al 90% del cost total de l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

e. Dins de les despeses acceptades, s’inclouen les de personal, sempre que corresponguin a l’activitat objecte de l’ajut. En canvi, s’exclouen les factures que incloguin begudes alcohòliques.

4. Requisits:

a. Les entitats beneficiàries han d’estar inscrites en el registre corresponent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

b. Han de tenir la seu social i fiscal al municipi de Tarragona.

5. Termini d’execució de l’actuació: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

6. Sol·licituds: la documentació a presentar per les entitats sol·licitants és la següent:

a) Formulari en model normalitzat de la sol·licitud, que es pot demanar a l’adreça electrònica: fundaciopanasachs@tinet.cat o descarregar des de la web: fundaciopanasachs.cat.

b) Còpia del NIF de l’entitat.

c) Còpia dels estatuts vigents.

d) Còpia del certificat d’inscripció en el registre públic corresponent.

e) Còpia de les factures, amb data de 2023, de les despeses superiors a 100 euros (les factures per un import inferior no seran acceptades) per a les quals es demana l’ajut, i documents que acreditin que han estat pagades. En el cas de presentar despeses de personal, caldrà acreditar-les amb un certificat de la Presidència o de la Tresoreria de l’entitat, en el qual s’identifiqui el treballador o treballadora i l’import total de la despesa imputada a l’activitat objecte de l’ajut; per tant, no s’han de presentar les nòmines.
Els documents b), c) i d) no cal presentar-los si ja s’han presentat en els darrers cinc anys i no s’ha produït cap modificació.

f) Termini: es poden presentar les sol·licituds fins el 31 de gener de 2024.

g) Presentació: la documentació, en model normalitzat, s’ha de presentar:
Per correu electrònic. La sol·licitud, signada amb certificat electrònic, cal presentar-la per correu electrònic en format PDF a fundaciopanasachs@tinet.cat (un cop rebuda, es respondrà al mateix correu amb el número de registre d’entrada, que l’interessat haurà de conservar com a justificant de recepció).

h) Documentació complementària: la Fundació Rafael Panasachs, amb independència de la documentació descrita a la base cinquena, pot exigir a l’entitat sol·licitant de l’ajut que presenti qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent per a la resolució de la convocatòria.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta convocatòria podeu trucar al telèfon 977 296 600 (extensió: 4109).

FUNDACIÓ RAFAEL PANASACHS

Convocatòria 2023

Formulari únic de sol·licitud 2023

Telèfon

977 296 600 (Ext. 4109)

Email:

fundaciopanasachs@tinet.cat

Adreça:

Passeig Sant Antoni, 100
43003 Tarragona