Bases reguladores per a la concessió dels ajuts

Convocatòria 2022 per a ajuts a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

FUNDACIÓ RAFAEL PANASACHS

Convocatòria 2022

BASES per a ajuts a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona per a accions realitzades durant el 2022

Objecte: potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral de les persones amb discapacitat; així com la formació professional del personal propi de les entitats beneficiàries.
Beneficiaris: entitats i centres sense ànim de lucre —amb seu social i fiscal al municipi de Tarragona— que prestin un servei individualitzat als seus usuaris.
Criteris:
El nombre dels ajuts i les quanties a atorgar seran determinades per la Comissió d’Adjudicació. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre d’usuaris beneficiaris i l’adequació a les finalitats de la convocatòria i el balanç econòmic de l’activitat o projecte objecte de l’ajut.

En el cas que la suma d’imports sol·licitats siguin superiors a l’import que es disposa a la partida destinada a aquests ajuts, es procedirà al prorrateig corresponent.

Independentment del pressupost presentat i de l’import sol·licitat, l’ajut atorgat en cap cas superarà els 15.000 euros.

L’import concedit no podrà ser superior al 90% del cost total de l’activitat per a la qual es demana la subvenció.

Dins de les despeses acceptades, s’inclouen les de personal, sempre que corresponguin a l’activitat objecte de l’ajut.

Requisits:
Estar inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Tenir la seu social i fiscal al municipi de Tarragona.
Termini d’execució de l’actuació: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.

Sol·licituds: la documentació a presentar pels sol·licitants és la següent:

a)    Formulari en model normalitzat de la sol·licitud, que es pot demanar a l’adreça electrònica: fundaciopanasachs@tinet.cat o descarregar des de la web: fundaciopanasachs.cat.

b)    Còpia del NIF de l’entitat.

c)    Còpia dels estatuts vigents.

d)    Còpia del certificat d’inscripció en el registre públic corresponent.

e)    Còpia de les factures, amb data de 2022, de les despeses per a les quals es demana l’ajut i documents que acreditin que han estat pagades.

Els documents c) i d) no cal presentar-los si es van presentar en els darrers cinc anys i no s’ha produït cap modificació.

f)     Termini: es poden presentar les sol·licituds fins el 31 de gener de 2023.

g)    Presentació: la documentació, en model normalitzat, s’ha de presentar:

  • Per correu electrònic. La sol·licitud, signada amb certificat electrònic, cal presentar-la per correu electrònic en format PDF a fundaciopanasachs@tinet.cat (un cop rebuda, es respondrà al mateix correu amb el número de registre d’entrada, que l’interessat haurà de conservar com a justificant de recepció).

h)    Documentació complementària: la Fundació Rafael Panasachs, amb independència de la documentació descrita a la base cinquena, pot exigir al sol·licitant de l’ajut que presenti qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent per a la resolució de la convocatòria.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta convocatòria podeu trucar al telèfon 977 296 600 (extensió: 4109).

 

Amb data 12 de maig de 2022  s’obre la convocatòria per poder demanar ajuts a la Fundació Rafael Panasachs. El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 de gener de 2023. Accediu des d’aquesta web a les bases reguladores i al formulari únic de sol·licitud vàlid per a aquest any.

Si teniu dificultat per descarregar-vos el formulari, contacteu amb nosaltres a fundaciopanasachs@tinet.cat

Formulari únic de sol·licitud 2022

Telèfon

977 296 600 (Ext. 4109)

Email:

fundaciopanasachs@tinet.cat

Adreça:

Passeig Sant Antoni, 100
43003 Tarragona