Bases de subvencions 2017

Convocatòria 2017 per a subvencions a institucions i entitats sense ànim de lucre del municipi de Tarragona

Objecte

Potenciar i millorar l’autonomia personal, la formació professional, la participació cívica i la inserció laboral de les persones amb discapacitat; així com la formació professional del personal propi de les entitats beneficiàries.

Beneficiaris

Entitats i centres sense ànim de lucre —amb seu social i fiscal al municipi de Tarragona— que prestin un servei individualitzat als seus usuaris.

Criteris

El nombre de subvencions i les quanties a atorgar seran determinades per la Comissió d’Adjudicació. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre d’usuaris beneficiaris i l’adequació a les finalitats de la convocatòria i el balanç econòmic de l’activitat o projecte objecte de la subvenció.
En el cas que la suma d’imports sol·licitats siguin superiors a l’import que es disposa a la partida destinada a aquests ajuts, es procedirà al prorrateig corresponent.

Requisits

a) Estar inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
b) Tenir la seu social i fiscal al municipi de Tarragona.

Sol·licituds

La documentació a presentar pels sol·licitants és la següent:
a) Formulari en model normalitzat de la sol·licitud, que es pot demanar a l’adreça electrònica: fundaciopanasachs@tinet.cat.
b) Fotocòpia del NIF de l’entitat.
c) Fotocòpia dels estatuts vigents.
d) Certificat d’inscripció en el registre públic corresponent.
e) Còpia de les factures, amb data de 2017, de les despeses que s’imputen a l’actuació.

 

Els documents c) i d) no cal presentar-los si es van presentar en la convocatòria de l’any 2016 i no s’ha produït cap modificació

Documentació complementària

La Fundació Rafael Panasachs, amb independència de la documentació descrita a la base cinquena, pot exigir al sol·licitant de la subvenció que presenti qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent per a la resolució de la convocatòria.

ATENCIÓ

La convocatòria corresponent a l’any 2017 ja està tancada. En aquest moment, encara no s’ha obert el termini per demanar les subvencions d’enguany. La nostra previsió és que cap a l’abril de 2018 ja pugueu accedir a les bases i el formulari per poder demanar els ajuts. Si necessiteu contactar amb nosaltres o fer-nos qualsevol consulta, podeu fer servir aquest formulari de contacte. També ens podeu enviar un correu electrònic a fundaciópanasachs@tinet.cat-